Blogi

Täältä löydät ikkunoihin ja oviin liittyvät asiantuntijajutut, blogitekstit, videot ja kuvat. Asiantuntijamme julkaisevat täällä ajankohtaisia juttuja mm. ikkunaremontteihin, rakentamiseen ja sisustamiseen liittyen.

Lammin ikkunoiden ja ovien käyttöturvallisuus_Lammin Ikkunat ja Ovet_1.JPG Kategoria: Ikkunat, Ovet

Ikkunoiden ja ovien käyttöturvallisuus

1.1.2018 on tullut voimaan uudistettu asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta. Asetus on annettu maankäyttö- ja rakennuslain 117 §:n ja 117 d §:n nojalla loppuvuodesta 2017. Ohjeistamme tässä blogissa, miten toimia ikkunoiden ja ovien osalta edellä mainitun asetuksen nojalla. Tämä blogi kertoo esimerkiksi, millaisia lasivalintoja tulee tehdä ikkunoita ja ovia suunniteltaessa.

Käyttöturvallisuusasetus koskee uusia rakennuksia, rakennusten laajennuksia ja rakennusten kerrosalaa lisääviä tiloja sekä rakennusten välitöntä ympäristöä. Rakennusten korjaus- ja muutostöissä on sovellettava tätä asetusta, mikäli alkuperäinen ikkuna- tai oviratkaisu on turvallisuuden tai käyttäjän terveyden kannalta haitallinen. Tehtävät muutokset eivät saa heikentää käyttäjien turvallisuutta huomioiden kuitenkin rakennuksen ominaisuudet ja erikoispiirteet.

Ota nämä asiat huomioon ikkunoiden ja ovien lasituksessa_Lammin ikkunat ja ovet_2.JPG

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetuksessa ”rakennuksen käyttöturvallisuudesta” (11 § Lasirakenteet) mainitaan seuraavaa:

  • Rakennuksen lasirakenteen ja muun valoa läpäisevän rakenteen rikkoutuminen ei saa aiheuttaa putoamisvaaraa eikä sirpaleiden putoaminen alle jäävän haavoittumisvaaraa.
  • Lasirakenteen ja muun valoa läpäisevän rakenteen on kiinnikkeineen kestettävä siihen tavanomaisesti kohdistuva kuormitus, jollei rakennetta ole suojattu kiinteällä törmäysesteellä.
  • Ikkunat, lasiseinät ja lasiovet, joihin on vaara törmätä, on merkittävä siten, että ne havaitaan helposti. Niiden lasitukset on tehtävä turvalasista.

Esimerkiksi toimistotiloissa, joissa on isoja lattiasta kattoon olevia ikkunoita, on varmistetta henkilöturvallisuus tekemällä oikeita lasivalintoja. Vastavuoroisesti ikkunat voidaan suojata esimerkiksi kaiteilla tai muilla rakenteilla putoamisvaaran minimoimiseksi, jos ikkuna jostain syystä rikkoutuu (esim. iskusta tai lämpörikon takia).

Lasitukset, joiden rikkoontuminen aiheuttaa henkilön putoamisvaaran_Lammin ikkunat ja ovet_3.JPG

Ota nämä asiat huomioon ikkunoiden ja ovien lasituksissa

1) Lasituksissa, joihin on vaara törmätä

Näissä lasituksissa on käytettävä karkaistua tai laminoitua turvalasia. Lasitukseen on asetuksen valossa vaara törmätä, kun:

  • Lasituksen alareunan korkeus lattiasta tai maanpinnasta on vähemmän kuin 0,7 metriä
  • Asunnon ovissa ja ovien viereisissä ikkunoissa, kun lasituksen alareunan korkeus lattiasta tai maanpinnasta on vähemmän kuin 0,7 metriä (asunnon ovissa on kuitenkin käytettävä vähintään 6 mm tasolasia, kun lasituksen alareunan korkeus lattiasta tai maanpinnasta on välillä 0,7-1,5 metriä). Suomen Tasolasiyhdistys ry suosittelee 1,5 metrin korkeutta myös asunnon ovissa, sillä asetus ei erottele asuntoja ja muita tiloja toisistaan.
  • Muun kuin asunnon ovissa, kun lasituksen alareunan korkeus lattiasta tai maanpinnasta on vähemmän kuin 1,5 metriä. turvalasia käytetään myös näiden ovien viereisissä ikkunoissa ja lasiseinissä silloin, kun umpinainen karmi-, puite- tai seinärakenne oviaukon ympärillä on pienempi kuin 0,3 metriä
  • Portaan laskeutumissuuntaa vastaan olevan ikkunalasituksen korkeus porrasaskelmasta tai lepotasosta on vähemmän kuin 1,5 metriä. Suomen Tasolasiyhdists ry on määritellyt, että porrasalueen voidaan katsoa loppuneen, kun etäisyys alimmasta portaasta lasitukseen on yli 2000 millimetriä

Asunnon ikkunoissa ja ovissa voi käyttää 6 millimetrin paksuista tasolasia turvalasin asemasta, jos lasin leveys tai korkeus on alle 0,25 metriä. Mikäli lasitus suojataan törmäyksen estävällä käyttöturvallisuusasetuksen 7 §:n vaatimukset täyttävällä suojakaiderakenteella, ei turvalasivaatimusta ole.

2) Lasituksissa, joiden rikkoontuminen aiheuttaa henkilön putoamisvaaran

Näissä lasituksissa käytetään laminoitua turvalasia. Lasituksen rikkoontuminen aiheuttaa asetuksen valossa putoamisvaaran ja on käytettävä laminoitua turvalasia, kun lasituksen alareunan korkeus lattiasta tai maanpinnasta on alle 0,7 metriä ja tasojen välinen korkeusero on yli 1 metri.

Asunnon monilasisessa (vähintään 3 lasikerrosta) ulkoikkunassa suunnittelijan on yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa harkittava putoamisriski ikkunan sijainti huomioiden. Laminoitua turvalasia on kuitenkin aina käytettävä, kun lasituksen alareunan korkeus lattiasta tai maanpinnasta on alle 0,7 metriä ja tasojen välinen korkeusero on yli 2,2 metriä. Suomen Tasolasiyhdistys suosittelee käytettäväksi 1 m myös asunnoissa. Monilasisessa (vähintään 3 lasikerrosta) alle 0,25 metriä leveässä tai korkeassa lasiaukossa ei katsota olevan putoamisvaaraa.

Mikäli putoamisvaara estetään käyttöturvallisuusasetuksen 7 §:n vaatimuksen täyttävällä suojakaiderakenteella, ei turvalasilla ole laminointivaatimusta. Kaiteen korkeus määrittyy tällöin ikkunapenkin (tason, johon pääsee nousemaan, mukaan). Alla olevassa Suomen Tasolasyhdistys ry:n kuvassa on esimerkki korkean riskin lasipinnoista. Kuvan mukaisesti vaalean siniseksi värjätyt lasiaukot tulisi varustaa turvalasilla.

Ikkunoiden ja ovien käyttöturvallisuus_esimerkki lasielementeistä_Lammin ikkunat ja ovet_4

3) Lasirakenteen merkitseminen

Lasitukset, joihin on vaara törmätä, merkitään kaksiosaisella 0,8-1 metrin ja 1,4-1,6 metrin korkeudelle sijoitettavalla huomiomerkillä. Tästä yksi esimerkki alla olevassa kuvassa (pyöreät merkinnät keskellä ikkunaa).

4) Lasirakenteiden käytön ja huollon turvallisuus

Kiintokahvalliseen ikkunaan on asennettava aukipitorajoittimet tai muu lapsiturvallinen kiinteä turvaratkaisu tai -varuste, joka sallii enintään 100 mm helppokäyttöisen avautuman. Aukipitorajoitin voi olla myös työkalulla avattava. Tässä tarkennuksia edellä mainitusta:

  • Helppokäyttöisellä avautumalla tarkoitetaan sitä, että se on myös lapsen avattavissa.
  • Jos ikkunan alareunan korkeus lattiasta on alle 0,7 metriä, asennetaan aukipitorajoittimet ikkunan ala- ja yläreunaan.
  • Aukipitorajoittimet on asennettava myös ns. ”kippi-ikkunoihin”.

Rakennusten lasipintojen, ikkunoiden ja ovien puhdistus sekä huolto on suunniteltava henkilöturvallisuus huomioiden. Lasirakenteiden turvallisen pesemisen ohjeet esitetään aina rakennuksen käyttö ja huolto-ohjeessa.

Ikkunoiden ja ovien käyttöturvallisuus_lasirakenteen merkitseminen_Lammin ikkunat ja ovet_5.JPG

Henkilöturvallisuus Lammin ikkunoissa ja ovissa

Kaikissa kohteissa, joihin tilataan Lammin ikkunat tai ovet, otetaan edellä mainitut henkilöturvallisuuteen vaikuttavat asiat huomioon. Ensisijaisesti vastuu ikkunoiden ja ovien suunnittelussa on rakennuttajalla ja suunnittelijalla. Lammin Ikkunan vastaava projekti- tai myyntipäällikkö voi tarvittaessa auttaa rakennushankkeiden ikkunoiden ja ovien suunnittelussa. Henkilöturvallisuus on tärkeä osa rakentamista ja remontointia, ja haluamme osaltamme varmistaa, että rakennuttajat ja suunnittelijat ovat tietoisia tässä blogissa esiin nostetuista riskeistä. Lisätietoa käsitellystä aiheesta löydät oheisista Suomen Tasolasiyhdistys ry:n linkeistä:

CTA_ikkunoiden ja ovien käyttöturvallisuus_Lammin Ikkunat ja Ovet