Tietosuojaseloste_Lammin Ikkunat ja Ovet

Tietosuojaseloste

Tältä sivulta löydät Lammin Ikkuna Oy:n tietosuojaselosteen ja rekisteriselosteet.

Lammin Ikkunan tapahtuma- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste sekä arvonta- ja kilpailusäännöt

Tiedot päivitetty 7.1.2022

Tapahtuma- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste:

 1. Rekisterinpitäjä 

Rekisterin rekisterinpitäjä: Lammin Ikkuna Oy (y-tunnus 1454666-1)

Osoite: Paarmamäentie 2, 16900 Lammi 

Puhelin: 010 8411 700 

Sähköposti: myynti@lammin.fi  

Yhteyshenkilö: Rainer Salminen, myyntijohtaja, rainer.salminen@lammin.fi

 1. Rekisterin nimi 

Lammin Ikkunan tapahtuma- ja markkinointirekisteri 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella tilausten, ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin, laskutuksen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.  

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä. Lammin Ikkuna käsittelee henkilötietoja myös sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille suunnatussa muussa viestinnässä, kuten kyselyissä, tapahtumissa, tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa (esim. uutiskirjeet) ja lisäksi suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa. Näissä tarkoituksissa henkilötietoja käsitellään myös viestinnän, tiedottamisen ja markkinoinnin suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä. 

Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät tapahtumaan ilmoittautumiseen, Rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn ilmoittautumista eikä sitoutua tapahtumaan osallistumista koskevaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen. 

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus kieltää häneen kohdistettu suoramarkkinointi. 

Lammin Ikkuna käsittelee henkilötietoja sen järjestämisvastuulle kuuluvissa sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille suunnatuille tapahtumien järjestelyissä sekä niihin liittyvässä viestinnässä. 

 1. Käsittelyn oikeusperusteet 

Henkilöiden itsensä antamiin tietoihin sovelletaan suostumusta. Viestien vastaanottajat voivat kieltää heille kohdistetut viestit, eikä viestintä millään tavalla vaaranna rekisteröidyn perusoikeuksia tai -vapauksia. Tilaisuuksiin osallistuminen on vapaaehtoista, mutta niiden järjestelyihin tarvitaan osallistujien henkilötietoja mm. turvallisuussyistä. 

Yksityishenkilöiden henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.  

 1. Rekisterin tietosisältö (käsiteltävät henkilötietoryhmät) 

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja Lammin Ikkunan yhteistyökumppaneista sekä sidosryhmään kuuluvista henkilöistä. Kohdassa a mainitut tiedot kerätään kaikista rekisteröidyistä ja muut kohtien b – f tiedot kerätään tarvittaessa. 

 1. Henkilön (rekisteröidyn) perustiedot kuten nimi, puhuttelutapa, yhteystiedot eli puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite; 
 2. Henkilön (rekisteröidyn) työhön ja asemaan liittyvät julkisesti saatavilla olevat tiedot kuten arvonimi, koulutus, työpaikka (organisaatio) ja tehtävänimike; 
 3. Henkilön (rekisteröidyn) käyttämä kieli; 
 4. Henkilön (rekisteröidyn) antamat suoramarkkinointiluvat ja -kiellot. 
 5. Muut henkilön (rekisteröidyn) vapaaehtoisesti Lammin Ikkunan tietojärjestelmään antamat tiedot esimerkiksi osaamisestaan, ammatillisesta tai muusta taustastaan ja suhteestaan Lammin Ikkunaan. 
 6. Rekisteröidyn ja Lammin Ikkunan väliseen yhteydenpitoon liittyvää tietoa, kuten uutiskirje- ja muut listajäsenyydet, tapahtumailmoittautumiset ja -osallistumiset, tapaamiset sekä mahdollinen käyty kirjeenvaihto siltä osin, kuin se on tarpeen sidosryhmäsuhteen ylläpitämiseksi. 

Edellä mainittujen lisäksi henkilörekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot niistä henkilöistä (rekisteröidyistä), jotka osallistuvat Lammin Ikkunan järjestämään tapahtumaan (kuten seminaarit ja muut vastaavat tilaisuudet): 

 1. Osallistujan (rekisteröidyn) mahdolliset ruoka-ainerajoitukset/-allergiat ja muut mahdolliset järjestelyissä huomioitavat seikat. 
 2. Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötietoja kerätään julkisista lähteistä, kuten organisaatioiden internetsivustoilta, rekisteröidyltä henkilöltä itseltään ja erilaisten Lammin Ikkunan järjestämien tilaisuuksien, tapahtumien tai koulutusten yhteydessä. Lisäksi henkilötietoja voidaan hakea henkilön suostumuksella Lammin Ikkunan muista tietojärjestelmistä ja rekistereistä siltä osin kuin henkilötiedot ovat Lammin Ikkunan hallussa. 

Tietoa syntyy myös osana Lammin Ikkunan toimintaa henkilön osallistuessa tapahtumiin, kokouksiin ja kun hänelle kohdistetaan viestintää. 

 1. Henkilötietojen säilytysaika 

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. 

Lisäksi alla lueteltuja tietoja säilytetään seuraavien säilytysaikojen mukaisesti: 

 1. Rekisterin sisältämät rekisteröityjä koskevat perustiedot säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista yhteistyökumppani- tai sidosryhmäsuhteen kehittämisen ja hoitamisen kannalta. Tietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan säännöllisin väliajoin; 
 2. Lammin Ikkunan järjestämän tapahtuman tai muun vastaavan yhteistyökumppani- ja/tai sidosryhmätapahtuman osalta osallistujien (rekisteröityjen) tapahtuman järjestämiseen liittyviä henkilötietoja säilytetään kyseisen tapahtuman ajan ja joka tapauksessa siihen asti, kunnes tapahtumaan liittyvät mahdolliset maksusuoritukset tai muut tapahtumaan liittyvät toimenpiteet on tehty. Tapahtumien osallistujatiedot arkistoidaan; 
 3. Lammin Ikkunan suoramarkkinointitarkoituksiin keräämiä henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen suoramarkkinointia koskevien toimenpiteiden saattamiseksi loppuun. 

Lammin Ikkuna arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten 

käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi Lammin Ikkuna toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä. 

8 Henkilötietojen vastaanottajat (vastaanottajaryhmät) sekä tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja luovutetaan tarpeen vaatiessa ulkopuolisille henkilöille tai organisaatioille seuraavasti: 

 1. Henkilötietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille tapahtuman järjestelyyn, toteuttamiseen ja/tai jälkiviestintään liittyvissä tarkoituksissa. Tahot yksilöidään tapahtumakohtaisesti kutsujen ja/tai ilmoittautumisen yhteydessä. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

10 Rekisterin suojauksen periaatteet 

Henkilötietoja sisältäviä mahdollisia fyysisiä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. 

Henkilötietoja sisältävät tietokannat ovat palvelimilla, joita säilytetään lukitussa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Palvelimet on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella. 

Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Lammin Ikkuna on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt.  

Lammin Ikkunan työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot. 

Arkaluonteisten henkilötietojen käsittely on sallittua ja teknisesti mahdollistettua käyttäjähallinnan keinoin ainoastaan erityisesti valituille ja rajatuille henkilöille, joiden on työtehtäviensä vuoksi tarpeen käsitellä tällaisia tietoja Lammin Ikkunan nimissä. 

11 Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet: 

(a) Oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä seuraavat tiedot: 

 1. Käsittelyn tarkoitukset; 
 2. Kyseessä olevat henkilötietoryhmät; 
 3. Vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa; 
 4. Mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit; 
 5. Rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä; 
 6. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle; 
 7. Jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot; ja 
 8. Automaattisen päätöksenteon olemassaolo, sekä merkitykselliset tiedot tällaiseen käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset rekisteröidylle; 
 1. Oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen; 
 2. Oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä; 
 3. Oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa; 
 4. Oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa määritellyissä tilanteissa; 
 5. Oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut Lammin Ikkunalle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos käsittely perustuu asetuksen tarkoittamaan suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti; (g) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. 

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan kohdassa 1 mainitulle Lammin Ikkunan yhteyshenkilölle. 

12 Tietosuojaselosteen muuttaminen 

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä 

verkkosivuillamme. Muutokset voivat perustua esim. lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. 

Arvontasäännöt ja arvontojen tietosuojaseloste:

1 Arvontojen ja kilpailujen säännöt ja tarkoitus


Lammin Ikkunan järjestämien arvontojen ja kilpailujen tavoitteena on edistää ja tehdä tutuksi Lammin® Ikkunat ja ovet -brändiä ja tuotteita. Tapahtumiin ja verkossa tapahtuvien kilpailujen ja arvontojen avulla kerätään henkilötietoja Lammin Ikkunan suoramarkkinointia varten.

2 Arvontoihin ja kilpailuihin osallistuminen

Arvontoihin ja kilpailuihin osallistuminen edellyttää arvontakortin tai -lomakkeen täyttämistä. Mikäli on kyse tapahtumassa tapahtuvasta arvonnasta, pitää täytetty lomake palauttaa osastolla olevaan arvontalaatikkoon.

Arvontoihin ja kilpailuihin voiva osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Arvontojen ja kilpailuiden valmisteluun osallistuneet henkilöt tai samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet eivät voi osallistua arvontaan. Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy henkilötietojen tallennuksen ja niiden käytön, kuten tämän selosteen alussa on kerrottu (tapahtuma- ja markkinointirekisteri).

3 Palkinnot

Kaikkien arvontojen ja kilpailujen palkinnot ilmoitetaan aina niiden julkaisun yhteydessä. Mikäli palkintoihin liittyy erityisehtoja, niistä kerrotaan myös. Rahapalkintoihin (esim. lahjakortti Lammin Ikkunan tuotteisiin) liittyvissä ostoissa jäljelle jäävää rahasummaa ei korvata. Palkinnot ovat voimassa 12 kuukautta arvontahetkestä, ellei toisin ilmoiteta.

4 Voitosta ilmoittaminen ja palkintojen toimittaminen

Voittajille ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen, puhelinnumeroon tai yksityisviestillä (esim. jos kyseessä on sosiaalisen median arvonta). Voittajan nimi voidaan julkaista Lammin Ikkunan kotisivuilla ja sosiaalisen median kanavissa, ellei palkinnon saaja sitä erikseen kiellä. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden viikon kuluessa arvonnasta, on Lammin Ikkunalla oikeus arpoa uusi voittaja. Osallistujien yhteystietoja käytetään palkinnon ilmoittamiseen ja toimittamiseen sekä Lammin Ikkunan markkinointiin edellä mainitun tietosuojaselosteen mukaisesti. Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi, jos ne ovat fyysisiä palkintoja (esim. lahjakortti, pääsyliput).

5 Järjestäjän vastuu

Arvonnan tai kilpailun järjestäjän vastuu osanottajia kootaan voi millään perusteella ylittää näissä säännöissä mainitun palkinnon määrää tai arvoa. Palkinnon voittaja vapauttaa arvonnan järjestäjän kaikesta vastuusta, joka voi aiheuttaa tai väitetään aiheuttavan osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Järjestäjä varaa oikeuden sääntöjen muutoksiin ja arvontojen sekä kilpailujen päättämiseen milloin tahansa. Tällaiset muutokset tulevat voimaan ilmoituksen julkaisuhetkellä. 

6 Arvontojen ja kilpailujen järjestäjän tiedot

Arvonnat ja kilpailut järjestää Lammin Ikkuna Oy. Yrityksen yhteystiedot löytyvät edellä mainitun tietosuojaselosteen alusta.

Tarkemmat verkkosivuja koskevat evästetiedot löytyvät alta: